Desk research of tourism for blind and visually impaired in Croatia (BVI Croatia)

Naručitelj: Institut ekonomskih nauka, Beograd
Voditeljica projekta: Jelena Budak
Trajanje: ožujak 2018.
 
Sažetak:
 
Projekt se provodio kao dio većeg projekta „Obogaćivanje turističke ponude za slijepe i slabovidne osobe (VISITUS)“, koji se provodio u sklopu Interreg IPA CBC programa između Srbije i Hrvatske 2014-2020. Cilj VISITUS projekta bio je uključivanje slijepih i slabovidnih osoba i prilagođavanje turističke ponude tim osobama. U tom kontekstu cilj projekta BVI Croatia bio je opisati primjerenost i odgovaraju li elementi turističke ponude u Hrvatskoj slijepim i slabovidnim osobama.

Projektom se provelo istraživanje turističke ponude i prilagođenosti turizma u Hrvatskoj za slijepe i slabovidne osobe te je izrađena studija pri čemu je pretežno korištena deskriptivna analiza.

Vrh