Dijagnosticiranje i adresiranje uskih grla povezanih sa starenjem i brigom za postizanje efikasnog tržišta rada u Hrvatskoj

Naručitelj: Svjetska banka
Trajanje projekta: 16. studenoga 2022. – 18. travnja 2023.
Voditelj projekta: Vedran Recher
Suradnici: Tibor Kovač, Lea-Karla Matić

Sažetak:
Studija, koja je bila glavni rezultat projekta/usluge, obuhvatila je negativne poticaje za rad zbog dizajna mirovina, analizu pitanja vezanih uz zdravstvo i socijalnu skrb koja su ograničavala ponudu radne snage, analizu vještina i pitanje zapošljavanja, a sve u administrativnom kontekstu radne regulative. Također je provedena detaljna analiza politika aktivacije. Ključno pitanje koje je bilo postavljeno je na koji način povećati participaciju radne snage u Hrvatskoj. Nadalje, s obzirom na važnost migracije, izvješće je istražilo načine promicanja politika za poticanje ostanka hrvatske radne snage i za potporu povratnoj migraciji. Procjena pitanja tržišta rada popraćena je pratećim preporukama za nositelje ekonomske politike.
 


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Tržište rada i kompetencije

Vrh