Natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik

21. lipnja 2022.

Ekonomski institut, Zagreb raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
I. Za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni/a savjetnik/ca, znanstveno područje društvenih znanosti - polje ekonomije, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.
Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Zakon) i Pravilnikom Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta (Pravilnik).
Prednosti: Prednost imaju kandidati koji su objavljivali radove i sudjelovali u znanstvenim i razvojnim istraživanjima u području inovacija JEL klasifikacije: O3.

II. Izbor na raspisano znanstveno radno mjesto obavlja se sukladno čl.40.-42. Zakona.
Kandidati moraju priložiti: potpisanu prijavu na natječaj, životopis, presliku dokaza o akademskom stupnju (za akademski stupanj stečen u inozemstvu mora se priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrda o predanom zahtjevu za taj dokument), presliku dokaza o znanstvenom zvanju (ako je kandidat izabran u znanstveno zvanje), popunjeni Obrazac o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta, popis objavljenih znanstvenih radova, popis istraživačkih projekata na kojima je kandidat sudjelovao. Pravilnik i Obrazac o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika objavljeni su na internet stranici Instituta http://www.eizg.hr/opci-akti-i-dokumenti/opci-akti-eiz-a/166.

III. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Prijave se predaju neposredno ili šalju na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj - znanstveni savjetnik“. Zakašnjele prijave neće se razmatrati. Natječajno povjerenstvo poziva na razgovor kandidate za koje je prethodno utvrđeno da ispunjavaju sve uvjete natječaja. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru na internetskoj stranici Instituta http://www.eizg.hr/.

IV. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.
 
Ekonomski institut, Zagreb
 
 
Vrh