Novi broj Radnih materijala EIZ-a


U novom broju Radnih materijala EIZ-a autori Bruno Škrinjarić, Jelena Budak i Edo Rajh donose rad “The Perceived Impact of Government Regulation in Reducing Online Privacy Concern”.

U radu se ispituje utjecaj regulative na zabrinutost korisnika interneta za privatnost u online okruženju. Dosadašnja su istraživanja pokazala da percipirana provedba i djelotvornost regulatornih politika smanjuju razinu zabrinutosti za online privatnost. Međutim, ta istraživanja ne preispituju temeljem čega se formiraju percepcije korisnika interneta. Cilj rada je istražiti kako percipirana djelotvornost regulative utječe na zabrinutost korisnika interneta za njihovu privatnost u online okruženju uzimajući u obzir njihova sociodemografska obilježja, želju pojedinca da zadrži kontrolu nad osobnim podacima, individualni strah od računala, te učestalost i raznolikost aktivnosti koje pojedinac obavlja online. Empirijska je analiza provedena na velikom uzorku internetskih korisnika u Hrvatskoj. Zavisna varijabla u regresijskom modelu je zabrinutost za privatnost u online okruženju, a model se testira običnom metodom najmanjih kvadrata i procjenom ordinalnog probit modela. Rezultati potvrđuju da percipirana djelotvornost regulative smanjuje, a strah od računala znatno povećava zabrinutost za privatnost u online okruženju. Ove spoznaje mogu biti korisne nositeljima politike i kreatorima poslovnih strategija, posebno u svjetlu nadolazeće primjene europske Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).
 
Radu možete pristupiti putem naših mrežnih stranica ovdje.

 
Vrh