Natječaj za imenovanje ravnatelja Ekonomskog instituta, Zagreb

8. svibnja 2024. 
 
 NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Ekonomskog instituta, Zagreb
 
 
I. Ravnatelj Ekonomskog instituta, Zagreb imenuje se na vrijeme od četiri godine te se s njim sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri godine.
 
II. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 • da je zaposlen na radnom mjestu višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika ili znanstvenog savjetnika u trajnom izboru
 • da ima iskustvo u sudjelovanju i vođenju istraživačkih projekata.
 
Prednost će imati znanstvenici iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije.  
 
Od ravnatelja se očekuju i sljedeće sposobnosti i vještine:
 • samostalnost i učinkovitost u donošenju odluka i rješavanju problema
 • upravljačke, organizacijske i komunikacijske sposobnosti
 • aktivno znanje engleskog jezika.
 
III. Za prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti sljedeće dokumente:
 • potpisanu prijavu na natječaj
 • ugovor o radu
 • životopis s popisom istraživačkih projekata
 • diplomu o akademskom stupnju
 • bibliografiju najvažnijih radova
 • osobnu iskaznicu
 • uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.
Kandidat koji se poziva na prednost, mora dostaviti odluku matičnog odbora o posljednjem izboru u znanstveno zvanje ili na znanstveno radno mjesto.
 
Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjereni preslik.
 
Uz dokaze o ispunjavanju navedenih uvjeta i prednosti, kandidati su obvezni dostaviti pisani prijedlog Programa vođenja Ekonomskog instituta, Zagreb za razdoblje rujan 2024. - rujan 2028., s prijedlozima razvoja i konkretnih mjera za ispunjavanje ciljeva, kojeg će kandidati predstaviti pred Znanstvenim i Upravnim vijećem Instituta.  
 
IV. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
V. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose elektroničkim putem na e-mail adresu: natjecaj.ravnatelj@eizg.hr, s naznakom „Natječaj za ravnatelja“.
 
Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.
 
VI. Kandidati na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
VII. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatu natječaja na mrežnoj stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka.
 
 
 EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB

                                                                                                 
 
Vrh