Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistenta

10. studenoga 2021.
Ekonomski institut, Zagreb raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ
 
I. Za izbor na suradničko radno mjesto asistent/ica, znanstveno područje društvenih znanosti – polje ekonomije:
- za rad na projektu „Tržište rada, obrazovanje, zdravlje i socijalna zaštita – Hrvatska i EU“ (TROCRO), 1 izvršitelj/ica,
- za rad na projektu „Uloga regionalnih jedinica u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja“ (RELI2030), 1 izvršitelj/ica.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme od 5 godina, u svrhu stjecanja doktorata znanosti.

Uvjeti:
- ispunjavanje uvjeta za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistent propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (dalje u tekstu: Zakon) i općim aktom Instituta o zapošljavanju na suradnička radna mjesta,
- završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij društvenih znanosti - polje ekonomije ili prirodnih znanosti - polje matematike.   

II. Izbor na raspisana suradnička radna mjesta obavlja se sukladno čl. 40. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te čl. 64. Statuta Instituta.

Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:
- životopis,
- dokaz o traženom stupnju obrazovanja (kandidati koji su akademski stupanj stekli u inozemstvu moraju uz prijavu priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili dokaz o predanom zahtjevu za taj dokument),
- dokument kojim se dokazuje državljanstvo jedne od država Europske unije,
- prijepis ocjena tijekom studija,
- preporuku sveučilišnog nastavnika.

Kandidati se pozivaju da prilože i druge dokumente koje smatraju relevantnima za svoju prijavu (priznanja ili nagrade za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama, objavljeni znanstveni radovi, i sl.).

III. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u javnoj službi, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu pa će imati prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.

IV. Odabrani kandidat dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokaza prije sklapanja ugovora o radu.

V. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Prijave se šalju preporučeno poštom ili neposredno predajom u zatvorenoj omotnici na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj asistent – TROCRO“ ili „Natječaj asistent – RELI2030“. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

VI. Za kandidate koji ispunjavaju sve uvjete natječaja bit će organizirano testiranje, a podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta te načinu i područjima testiranja kandidata objavit će se na internetskoj stranici Instituta https://www.eizg.hr/. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena također na internetskoj stranici Instituta, u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru.

VII. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatu natječaja. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.
Vrh