Natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik

10. studenoga 2021.
Ekonomski institut, Zagreb raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ
 
I. Za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, znanstveno područje društvenih znanosti - polje ekonomije, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.
Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Zakon) i Pravilnikom Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta (Pravilnik).
Prednosti: Prednost imaju kandidati koji su objavljivali radove i sudjelovali u znanstvenim i razvojnim istraživanjima u područjima makroekonomske politike, ekonomike rasta i ekonomike turizma; JEL klasifikacije: E6, O4, Z3.

II. Izbor na raspisano znanstveno radno mjesto obavlja se sukladno čl.40.-42. Zakona.
Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, presliku dokaza o akademskom stupnju (za akademski stupanj stečen u inozemstvu mora se priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrda o predanom zahtjevu za taj dokument), presliku dokaza o znanstvenom zvanju (ako je kandidat izabran u znanstveno zvanje), popunjeni Obrazac o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta, popis objavljenih znanstvenih radova, popis istraživačkih projekata na kojima je kandidat sudjelovao. Pravilnik i Obrazac o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika objavljeni su na internet stranici Instituta http://www.eizg.hr/opci-akti-i-dokumenti/opci-akti-eiz-a/166.

III. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Prijave se predaju neposredno ili šalju na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj - znanstveni savjetnik“. Zakašnjele prijave neće se razmatrati. Natječajno povjerenstvo poziva na razgovor kandidate za koje je prethodno utvrđeno da ispunjavaju sve uvjete natječaja. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru na internetskoj stranici Instituta http://www.eizg.hr/.

IV. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.
 
Vrh