Novi broj časopisa Privredna kretanja i ekonomska politika
Novi broj časopisa Privredna kretanja i ekonomska politika donosi znanstvene članke „Facilitating Effective Science-Industry Collaborative Research: A Literature Review“, „Postoji li mogućnost primjene koncepta fleksigurnosti na tržište rada u Republici Hrvatskoj?“ i „Analiza konkurentnosti Republike Hrvatske u europskom i globalnom logističkom prostoru“ te prikaz knjige The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization.

Ivan-Damir Anić donosi rad „Facilitating Effective Science-Industry Collaborative Research: A Literature Review“. Dosadašnja istraživanja pokazuju da suradnja u istraživanjima između znanosti i industrije može biti snažan izvor inovacija i čimbenik koji pridonosi uspješnosti u inovacijama i ekonomskom rastu. Iako brojne mjere javnih politika i inicijative potiču zajednička istraživanja akademske zajednice i industrije, njihov potencijal još nije primjereno iskorišten. Ovaj rad daje pregled postojeće literature o suradnji u istraživanju između znanosti i industrije. Rad analizira i diskutira motive i druge čimbenike koji utječu na suradnju i identificira ograničenja zajedničkom istraživanju s aspekta poduzeća i javnih istraživačkih institucija. Na temelju pregleda literature izvode se preporuke za inovacijske politike.

U radu „Postoji li mogućnost primjene koncepta fleksigurnosti na tržište rada u Republici Hrvatskoj?“ Ana Ostrovidov Jakšić analizira mogućnost i razinu primjene koncepta fleksigurnosti u Republici Hrvatskoj. Fleksigurnost je model koordiniranih politika tržišta rada i socijalnih politika koji zagovara mogućnost lakog zapošljavanja i otpuštanja. Ovaj način modernizacije europskog socijalnog okvira u prošlom je desetljeću predstavljao glavni model reforme ekonomske i socijalne politike u Europskoj uniji, a njegova se načela i danas primjenjuju. Rad prikazuje glavna obilježja fleksigurnosti i fleksibilnosti te komponenti fleksigurnosti, logiku njihova djelovanja, principe implementacije, kao i mogućnosti procjene utvrđivanjem najrelevantnijih pokazatelja. U radu se analizira i kretanje dosadašnjih politika i nastojanja Republike Hrvatske po pojedinim komponentama fleksigurnosti te ih se uspoređuje s drugim zemljama, odabranim na temelju različitih stupnjeva i smjerova razvoja tržišta rada.

Autori Zdravko Zekić, Luka Samaržija i Justin Pupavac donose rad „Analiza konkurentnosti Republike Hrvatske u europskom i globalnom logističkom prostoru“. Logistički sustavi prostorno-vremenske transformacije dobara, energije, informacija i znanja kroz kvalitativne transformacijske (proizvodne) procese dodavanja vrijednosti za korisnike postaju presudan čimbenik razvoja konkurentnosti suvremenih gospodarstava. Razvoj logističke tehnologije upravljanja poduzećem kao sustavom materijalnih, informacijskih i financijskih tokova presudno određuje konkurentske sposobnosti poduzeća, odnosno poslovnih sustava u suvremenom informacijski umreženom i globaliziranom okruženju. U radu se analizira konkurentnost Republike Hrvatske u europskom i globalnom logističkom prostoru. Analiza se temelji na izvješću Svjetske banke za 2016. „Trade Logistics in the Global Economy: The Logistics Performance Index and Its Indicators“. Rezultati ukazuju na logističku neučinkovitost i nekonkurentnost Hrvatske kao posljedice nerazumijevanja suvremenih logističkih koncepata poslovnog upravljanja integracijskim procesima. Oni također ukazuju na neophodnost unaprjeđenja logističkih performansi Republike Hrvatske kao pretpostavke povećanja konkurentnosti ukupnog gospodarstva u europskom i globalnom logističkom prostoru te su stoga namijenjeni nositeljima logističkog i ukupnog gospodarskog razvoja te logističkim menadžerima na makrorazinama i mikrorazinama upravljanja.

Pored toga, u novom broju našeg časopisa Ivo Bićanić donosi prikaz knjige The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization koju je napisao Richard Baldwin.
 
Vrh