Determinante cijena nekretnina u tranzicijskim zemljama


Naručitelj: Global Development Network (GDN)
Trajanje projekta: siječanj 2009. – lipanj 2010.
Voditelj projekta: dr. sc. Maruška Vizek


Sažetak:
U studiji se koristila nelinearna metodologija pomoću koje su se istraživale determinante cijena nekretnina i karakteristike njihove kratkoročne prilagodbe. Testirala se kointegracija s uključenim pragom na uzorku od četiri razvijene zemlje (SAD, Velika Britanija, Španjolska i Irska) i četiri tranzicijske zemlje (Bugarska, Hrvatska, Češka i Estonija). Svih je osam zemalja zabilježilo intenzivan rast cijena nekretnina tijekom zadnjeg desetljeća prošlog stoljeća i prve polovine ovog desetljeća. Osim testiranja nelinearnosti, studija se fokusirala i na utvrđivanje determinanti cijena nekretnina u četiri tranzicijske zemlje Srednje i Istočne Europe. Opaženo je da asimetrična prilagodba cijena nekretnina postoji u svim tranzicijskim zemljama i u SAD-u. Model korekcije odstupanja s pragom sugerirao je da cijene nekretnina odražavaju kretanje makroekonomskih fundamentala, no perzistentnost cijena nekretnina te spora i asimetrična prilagodba mogli su pogodovati eksploziji cijena nekretnina u tranzicijskim zemljama i SAD-u. 
 
U drugom su se dijelu studije koristile metode kointegracije i modela korekcije odstupanja u svrhu modeliranja kratkoročnih i dugoročnih promjena cijena nekretnina u zemljama Srednje i Istočne Europe, koje su se zatim uspoređivale s razvijenim zemljama EU-a. U uzorak su bile uključene četiri tranzicijske i tri razvijene europske zemlje. Cijene nekretnina za svaku zemlju su modelirane zasebno kao funkcija dohotka, kamatnih stopa, kredita, građevinske aktivnosti, zaposlenosti i inercije cijena nekretnina. Rezultati su sugerirali da dohodak i inercija u najvećem dijelu objašnjavaju cijene nekretnina. U kratkom roku cijene nekretnina nisu slabo egzogene, ali su koeficijenti prilagodbe mali i pomaknuti u vremenu, najvjerojatnije zbog prisutnosti inercije.
 

Vrh