Ekonomsko-financijski aspekti provedbe vodno-komunalnih direktiva


Naručitelj: Hrvatske vode
Trajanje projekta: studeni 2010. – svibanj 2011.
Voditeljica projekta: dr. sc. Željka Kordej-De Villa


Sažetak: 
Cilj projekta bio je pružiti kvalitetnu podlogu za odlučivanje pri izboru najpovoljnijih financijskih mehanizama koji bi osigurali pravovremenu i učinkovitu provedbu aktivnosti iz Plana provedbe vodno-komunalnih direktiva, uvažavajući pritom strateške odrednice upravljanja vodama u Hrvatskoj. U srpnju 2010. godine, Hrvatske vode pripremile su dokument koji je predstavljao osnovu za pripremu financijskog dijela Plana provedbe vodno-komunalnih direktiva (Direktiva o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju, 98/83/EZ i Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, 91/271/EEZ). Osobita pozornost istraživanja bila je usmjerena na kvantitativnu ekonomsko-financijsku usporednu analizu ukupnih ulaganja, izvora financiranja i procjene troškova i cijena usluga vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda. Zadano analitičko razdoblje bilo je 2010.-2023., a struktura podataka razmještala se po godinama razdoblja i po prostornim jedinicama - distribucijskim područjima, aglomeracijama i županijama.
 
Uz obrazloženje primijenjenih konceptualnih analitičkih polazišta i sastavnice provedene ekonomsko-financijske analize, posebna je pozornost bila posvećena pojašnjenju metodoloških okvira, na osnovi kojih su izvršene procjene kretanja broja stanovnika, količina isporučenih usluga, ukupnih ulaganja, troškova i cijena isporučenih usluga vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.
 
Provedba vodno-komunalnih direktiva analizirala se kao razvojni pothvat pa su se u skladu s time u analizi koristili formati izrade poslovnih i razvojnih planova. Ključne su sastavnice bile struktura i dinamika ulaganja, njima prilagođena struktura i dinamika izvora financiranja, te struktura i dinamika očekivanih učinaka na troškove i cijene pružanja usluga vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda. Izvedbeno usmjerena analiza izvodila se u obliku uređenih novčanih tokova, a u procjenama ključnih podataka o ukupnim ulaganjima, izvorima financiranja, troškovima i cijenama za potrebe ocjene učinaka u cjelini analitičkoga razdoblja 2010.-2023. koristile su se diskontirane vrijednosti.
 
Istraživanje je propitivalo i moguće sustavne, gospodarsko-političke i izvedbene prilagodbe u provedbi vodno-komunalnih direktiva. U tom je procesu Hrvatskim vodama bila namijenjena pozicija glavnoga menadžera, koji u skladu sa svojim nadležnostima može katalizirati, i na društveno-ekonomskoj razini usklađivati racionalno ponašanje svih dionika u sustavu. Primjeni namijenjeni rezultati istraživanja u ovome projektu potaknuli su identifikaciju mogućih dodatnih mikroekonomskih, terenskih istraživanja, koja su mogla upotpuniti podatkovnu osnovu i time smanjiti rizike pri donošenju investicijskih i ne samo investicijskih odluka.
 
Studija je bila podijeljena u sedam dijelova:
 
0. Sažetak autorskih stavova i preporuka;
1. Ključna institucionalna, organizacijska i financijska obilježja hrvatskog vodnog gospodarstva;
2. Koncept i sastavnice ekonomsko-financijske analize u provedbi vodnokomunalnih direktiva;
3. Metodološke osnove u ekonomsko-financijskoj analizi provedbe vodnokomunalnih direktiva;
4. Analiza fizičkih i financijskih tokova u provedbi vodno-komunalnih direktiva;
5. Analiza troškova, cijena usluga i izvora financiranja ulaganja u provedbi vodno-komunalnih direktiva;
6. Institucionalne i izvedbene prilagodbe u provedbi vodno-komunalnih direktiva.
 

Vrh