Natječaj za radna mjesta

17. travnja 2019.
Ekonomski institut, Zagreb na temelju čl.62. st.3. i 67. Statuta, raspisuje
 

J A V N I  N A T J E Č A J 


I. Za izbor na položaj I. vrste – rukovoditelj Pododsjeka za poslove izdavaštva, na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika, 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društveno-humanističkog usmjerenja, odlično znanje hrvatskog i engleskog jezika, razvijena vještina pismenog izražavanja,  znanje rada na računalu.

Prednosti: završen smjer anglist ili anglistika i kroatistika, poznavanje rada u računalnim programima Adobe Photoshop i Adobe Illustrator, osnove poznavanja rada u CMS sustavu za potrebe kreiranja sadržaja na mrežnim stranicama, iskustvo na istim i/ili sličnim poslovima ovog radnog mjesta.
 
II. Za izbor na položaj I. vrste – rukovoditelj Pododsjeka za pravne, kadrovske i opće poslove, na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika, 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravnog usmjerenja, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.

Prednosti: pravosudni ispit, iskustvo na istim i/ili sličnim poslovima ovog radnog mjesta.
 
III. Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti životopis s opisom radnog iskustva, presliku diplome, presliku domovnice, i presliku uvjerenja o nekažnjavanju ne starijeg od 6 mjeseci. Kandidat koji se poziva na prednost, treba dostaviti i presliku dokaza o ispunjavanju prednosti.
 
IV. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja. Prijave se šalju na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj – izdavaštvo“ ili „Natječaj – pravnik“. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Za sve kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja bit će organizirano testiranje, a podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta te obavijest o vremenu i načinu testiranja kandidata objavit će se na internet stranici Instituta http://www.eizg.hr/. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru na internet stranici Instituta http://www.eizg.hr/. Kandidati imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj u roku 8 dana od objave obavijesti o rezultatima natječaja.

V. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internet stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.

EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB
 
Vrh