Natječaj za radno mjesto višeg stručnog referenta za poslove financija i računovodstva

17. svibnja 2019.
Ekonomski institut, Zagreb na temelju čl.62. st.3. i 67. Statuta, raspisuje
 

J A V N I  N A T J E Č A J 


I. Za izbor na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent za poslove financija i računovodstva, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: završeni preddiplomski sveučilišni ili stručni studij; iskustvo na poslovima proračunskog računovodstva s naglaskom na znanje i iskustvo vezano uz računovodstveno praćenje EU projekata; iskustvo u radu u pomoćnim knjigama salda-konti i PDV sustava te pomoćnim knjigama osnovnih sredstava, plaća, blagajne i ostalih pomoćnih knjiga; iskustvo u proračunskom, projektnom i statističkom izvještavanju te financijskom planiranju unutar proračuna; poznavanje engleskog jezika; znanje rada na računalu (Excel);  iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Prednosti: odlično znanje rada na računalu (Microsoft Office, Excel uz iskustvo rada s pivot tabelama, Internet); odlično znanje engleskog jezika.

II. Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti životopis s opisom radnog iskustva, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju ne starijeg od 6 mjeseci i potvrdu HZMO o radnom stažu. 

III. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja. Prijave se šalju u zatvorenoj omotnici na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj - viši stručni referent za financije i računovodstvo“. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Za sve kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja po potrebi može biti  organizirano testiranje, a podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta te obavijest o vremenu i načinu testiranja kandidata (ako će se provoditi) objavit će se na internet stranici Instituta http://www.eizg.hr/. Obavijest o rezultatu natječaja bit će objavljena u roku 8 dana od donošenja odluke o rezultatu natječaja na internet stranici Instituta http://www.eizg.hr/. Kandidati imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj u roku 8 dana od objave obavijesti o rezultatu natječaja.

IV. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internet stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.

EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB
Vrh