Analiza gospodarstva s projekcijama i scenarijima gospodarskog razvoja Primorsko-goranske županije do 2030. godine – PGŽ 2030


Naručitelj: Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije 
Voditeljica projekta: Irena Đokić
Suradnici: Nenad Starc, Ivana Rašić Bakarić, Marijana Sumpor
Trajanje projekta: veljača 2018. – kolovoz 2018.
 
Sažetak:
 
Ciljevi projekta bili su prikazati razvoj gospodarstva Županije u razdoblju 2013.-2016. godine, ocijeniti trenutno stanje te utvrditi upotrebljivost vremenskih nizova postojećih podataka za izvođenje projekcija daljnjeg razvoja županijskog gospodarstva.

Rezultat projekta bio je izrađeni elaborat koji je poslužio kao ulazni podatak u dijelu Izvješća o stanju u prostoru PGŽ 2013-2016. o gospodarstvu te za izradu preostale prostorno planske dokumentacije koja se u Zavodu za prostorno uređenje PGŽ izrađivala kao i pri izradi ostalih razvojnih projekata.

Projektne aktivnosti uključivale su analizu i ocjenu stanja gospodarstva PGŽ 2013.-2016., analizu upravljanja razvojem, analizu prostorno planske dokumentacije – segment gospodarstvo, izradu preporuka za unapređenje održivog razvoja u prostoru s prijedlogom prioritetnih aktivnosti te izradu projekcija kretanja gospodarstva PGŽ do 2030. godine.

Izrada elaborata odvijala se u dvije faze:

  1. Analitički dio: Analiza dotadašnjih gospodarskih kretanja
  2. Projektivni dio: Projekcije kretanja Primorsko-goranske županije do 2030.
 
Pri izradi analize koristile su se sve raspoložive stručne podloge i pokazatelji institucija relevantnih za gospodarski i prostorni razvoj. U analitičkom dijelu elaborata, gdje god je bilo moguće, izvršena je analiza na razini mikroregija (Gorski kotar, Otoci, Priobalje), uvažavajući specifičnosti svakog područja pri identificiranju razvojnih mjera i aktivnosti.

Vrh