Analiza intenziteta tržišnih sila i produktivnosti poduzeća u Hrvatskoj


U hrvatskom se javnom prostoru učestalo može čuti da je hrvatsko gospodarstvo neoliberalno i da je upravo ta neoliberalnost jedan od glavnih uzroka socijalnih problema s kojima se zemlja suočava. Neoliberalnost gospodarstva u tom kontekstu najčešće podrazumijeva pretjeranu izloženost kućanstava tržištu i tržišnim silama te kreiranje i potenciranje negativne uloge privatnih kompanija u društvu. Međutim, stav javnosti o tržištu i tržišnim silama nema svoje empirijsko uporište, a prema nekim ranijim istraživanjima koja su rađena za Hrvatsku, proizlazi da su tržišne sile u gospodarstvu relativno slabe i da zbog toga gospodarstvo kontinuirano stagnira. Tržišne sile se pri tome mjere kao stope ulaska i izlaska poduzećā s tržišta. Dinamika ulaska i izlaska poduzećā na tržištu govori o fleksibilnosti poduzetnikā da svoje poslovanje najbolje prilagode trenutnoj makro-ekonomskoj klimi na tržištu. Analiza tržišnih sila, odnosno određivanje stopa ulaska i izlaska s tržišta omogućilo bi nam da utvrdimo funkcionira li tržište u Hrvatskoj na optimalan način u smislu da eliminira s tržišta neproduktivna, dok na tržištu ostavlja inovativna, dinamična i produktivna poduzeća. 

U sklopu analize potrebno je napraviti pregled po sektorima kako bi se istražila produktivnost poduzećā. U tu je svrhu potrebna analiza mikroekonomskih podataka na razini samih poduzećā. Kako bi se uočili obrasci pada ili rasta produktivnosti, kao i ulazak i izlazak s tržišta, analizirat će se mikroekonomski podatci poduzećā u vremenskom periodu od 1993. – 2015. Razmjerno dug vremenski period analize s više od 20 godina podataka omogućit će i otkrivanje utjecaja eksternih šokova (npr. financijske krize) na produktivnost poduzećā. Podaci će se također analizirati na regionalnoj razini kako bi se dobio uvid u razlike među regijama, ali i na razini industrija kako bi se empirijski otkrilo koje su industrije najranjivije na pojedine šokove.  

Cilj projekta je pružiti donositeljima politika i samim poduzetnicima pouzdane empirijske podatke na osnovu kojih je moguće donijeti optimalne odluke o poslovanju na makro, regionalnoj, ali i na razini samog poduzeća. Projekt bi također identificirao faktore koji utječu na produktivnost poduzećā, izdvojio najproduktivnije industrije te utvrdio koje su industrije najotpornije u uvjetima ekonomske nesigurnosti.  

Predloženo empirijsko istraživanje pružit će menadžerima, vlasnicima poduzećā i nositeljima politika znanstveno utemeljene informacije o specifičnostima i uspješnosti najproduktivnijih poduzećā u Hrvatskoj. Rezultati će omogućiti usporedbu relevantnih pokazateljā produktivnosti po regijama i industrijama te tako identificirati vodeće grane gospodarstva, kao i one kojima bi trebalo posvetiti više pažnje. Temeljem rezultata istraživanja može se potaknuti diskusija o poboljšanjima industrijske politike u Hrvatskoj u smislu povećanja konkurentnosti hrvatskih poduzećā kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu.

Naručitelj: Klub EIZ-a
Trajanje projekta: 2017.
Voditelj projekta: Bruno Škrinjarić
Suradnici: Vedran Recher, dr. sc. Edo Rajh

Vrh